పంచాయతీ కార్యదర్శి విధులు అధికారాలు బాధ్యతలు – Panchayat Secretary Special

పంచాయతీ కార్యదర్శి విధులు అధికారాలు బాధ్యతలు – Panchayat Secretary Special

పంచాయతీ కార్యదర్శి విధులు అధికారాలు బాధ్యతలు – Panchayat Secretary SpecialIn This Post We Cover panchayat secretary roles and responsibilities in Telangana